German Skype

Od czego zależy sukces w nauce języka obcego?

Opierając się na swoim ponad 10-letnim doświadczeniu w prowadzeniu profesjonalnych kursów języka niemieckiego, mogę powiedzieć, że istnieje kilka czynników mających zdecydowany wpływ na sukces lub porażkę ucznia.

1. Motywacja

Bez niej ani rusz! Jest niczym wewnętrzna siła, która napędza nas do działania. Musisz widzieć cel, czemu chcesz się nauczyć języka niemieckiego! Dla wielu osób jest to perspektywa pracy w krajach niemieckojęzycznych bądź też konieczność komunikowania się w pracy w Polsce w tym języku, ale są też tacy, którzy chcą rozmawiać ze swoimi znajomymi z Monachium w języku Goethego.

2. Postawa wobec języka

W każdym języku jest coś pięknego, musisz tylko dostrzec to piękno w języku niemieckim. Wielu moich uczniów podkreśla, że jest on spójny, logiczny, że gdy połkniesz bakcyla, szybko sobie ten język przyswajasz. Mogę Ci pomóc go polubić, ale musisz dać mi szansę!

Nauka Niemieckiego przez skype

3. Systematyczność

Oferowane przeze mnie kursy są naprawdę przemyślane i ściśle dostosowane do Twoich możliwości, ale Twój sukces zależy w dużej mierze od tego, jak zorganizujesz sobie naukę poza naszymi zajęciami. Musisz mieć czas na odsłuchiwanie dialogów otrzymywanych w ramach kursu, na czytanie transkrypcji do nich i utrwalanie materiału. Idealnym rozwiązaniem jest kontakt z językiem przynajmniej 30 minut każdego dnia.

4. Lektor-opiekun

Uważam, że skuteczna nauka języka obcego możliwa jest tylko z nauczycielem mającym doświadczenie, a jednocześnie swobodnie posługującym się językiem obcym na różnych jego płaszczyznach. Cierpliwość lektora oraz komfortowa, niestresująca atmosfera zajęć zdecydowanie wpływają na Twój sukces!

Poziomy kompetencji językowych

Przy określaniu Twojego poziomu znajomości języka pomocny jest przeprowadzany przeze mnie bezpłatny audyt językowy, którego wyniki pomogą nam ustalić wspólnie plan kursu.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CommonEuropean Framework of Reference for Languages) to stworzony pod patronatem Rady Europy, 6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego, którego założenia można zastosować w odniesieniu do wszystkich języków nowożytnych.

ESOKJ/CEFR:

 • umożliwia jednoznaczne określenie poziomu zaawansowania kursu języka obcego i sprzyja ujednoliceniu nazewnictwa kursów,
 • ustala wymagania egzaminów certyfikacyjnych,
 • gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów i zaświadczeń, wydawanych przez różne instytucje (szkoły, uczelnie, centra kształcenia językowego) w różnych krajach,
 • pozwala na obiektywne określenie kompetencji językowych osoby uczącej się języka,
 • ułatwia kontynuującym naukę języka obcego odpowiedni (względem własnych kompetencji językowych) dobór poziomu zaawansowania kursu, podręczników kursowych i innych materiałów dydaktycznych.

Poziomy biegłości językowej wg ESOKJ/CEFR:

A1:

 • rozumie i potrafi stosować podstawowe, wyuczone, potoczne zwroty i wyrażenia,
 • formułuje proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb i sytuacji życia codziennego,
 • umie przedstawiać siebie i innych,
 • potrafi zadawać pytania o życie prywatne i odpowiadać na nie,
 • jest w stanie prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że rozmówca mówi wyraźnie, wolno i wykazuje się wolą pomocy;

A2:

 • rozumie wypowiedzi i powszechne, często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (rodzina, dom, otoczenie, praca, zakupy),
 • potrafi porozumiewać się w nieskomplikowanych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymieniać informacje na tematy znane i typowe,
 • umie opisywać w sposób prosty własne pochodzenie i otoczenie oraz poruszać kwestie związane z istotnymi potrzebami życia codziennego;

B1:

 • rozumie znaczenie sedna przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach na tematy jej znane oraz typowe, związane z pracą, szkołą, czasem wolnym itp.,
 • potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w trakcie podróży w danym rejonie językowym,
 • tworzy spójne, nieskomplikowane wypowiedzi na znane lub interesujące ją tematy,
 • umie opisywać własne doświadczenia, wydarzenia, plany, marzenia, nadzieje i aspiracje oraz krótko je wyjaśniać i uzasadniać;

B2:

 • rozumie główne wątki przekazu zawartego w złożonych tekstach, poświęconych tematom konkretnym i abstrakcyjnym oraz dyskusje z użyciem języka specjalistycznego z zakresu tematyki zawodowej,
 • porozumiewa się na tyle płynnie i spontanicznie, by bez wysiłku i napięcia u którejś ze stron prowadzić swobodną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka,
 • formułuje przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów,
 • potrafi argumentować swoje stanowisko podczas dyskusji, rozważając wady i zalety dostępnych rozwiązań;

C1:

 • rozumie złożone, wymagające teksty na różnorodne tematy; dostrzega w nich znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz identyfikuje nastawienie autora,
 • wypowiada się spontanicznie i płynnie, z łatwością sięga po właściwe sformułowania,
 • swobodnie i efektywnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych i zawodowych,
 • formułuje jasne, przejrzyste, poprawnie skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów,
 • właściwie i sprawnie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi ustnej i pisemnej;

C2:

 • z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co przeczyta lub usłyszy,
 • umie streszczać, odtwarzać i relacjonować informacje z innych źródeł pisanych lub mówionych,
 • płynnie, spontanicznie i precyzyjnie wyraża swoje myśli,
 • różnicuje i uwydatnia odcienie znaczeniowe w złożonych wypowiedziach.

Mów,
czyli
sprich